Sostinės sporto centras - Teisės aktai

MOKESČIO UŽ SPORTININKŲ UGDYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE SPORTO MOKYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS

SOSTINĖS SPORTO CENTRO TRENIRUOČIŲ STEBĖSENOS IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ SUTEIKIMO TRENERIAMS TVARKOS APRAŠAS

„DĖL KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE PAGAL DARBO SUTARTIS DIRBANTIEMS TRENERIAMS SUTEIKIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

SPORTINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO REKOMENDACIJŲ PAKEITIMAS

Sostinės SC BEVILTIŠKŲ SKOLŲ PRIPAŽINIMO, APSKAIČIAVIMO IR NURAŠYMO TVARKOS APRAŠAS

Sostinės SC Apgaules ir korupcijos tvarkos aprašas.docx

Sostinės SC ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMO APTIKIMO IR PAŠALINIMO .doc

DUOMENŲ TEIKIMO SOSTINĖS SPORTO CENTRE TVARKOS APRAŠAS .docx

KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS NUSTATYMO IR NAUDOJIMO BEI KONFIDENCIALUMO LAIKYMOSI SOSTINĖS SPORTO TVARKOS APRAŠAS.docx

Sostinės sporto centre dirbančių asmenų elgesio taisyklės

SSC Asmens duomenų tvarkymo taisyklės.docx

SSC Lygių galimybių politikos ir vykdymo priežiūros tvarkos aprašas.docx

SPRENDIMAS DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO SPORTO CENTRO VEIKLOS NUTRAUKIMO IR LIKVIDAVIMO

SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO SPORTO CENTRO STEIGIMO IR SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO INVESTAVIMO

SPRENDIMAS DĖL TARYBOS 2021-09-15 SPRENDIMO NR. 1-1135 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO SPORTO CENTRO STEIGIMO IR SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO INVESTAVIMO“ PAKEITIMO / „VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SOSTINĖS SPORTO CENTRO ĮSTATAI“;

VMS Tarybos sprendimas 1-1203

LR SPORTO ĮSTATYMAS nuo 2019-12-28

DĖL SPORTINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO REKOMENDACIJŲ TVIRTINIMO 2019-09-04

SPORTINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO REKOMENDACIJŲ 1 PRIEDAS

SPORTINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO REKOMENDACIJŲ 2 PRIEDAS

SPORTININKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINES SPORTO MOKYMO ĮSTAIGAS IR UGDYMO JOSE TVARKOS APRAŠAS

PRIĖMIMO TVARKA Į VILNIAUS MIESTO SPORTO CENTRO OLIMPINĖS PAMAINOS GRUPES IR UGDYMO JOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

DEL NESUMOKĖTŲ MOKESČIŲ IŠIEŠKOJIMO TVARKOS APRAŠAS

DĖL SKOLŲ UŽ PATALPŲ NUOMĄ BEI KITAS TEIKIAMAS PASLAUGAS IŠIEŠKOJIMO TVARKOS APRAŠAS

LR VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO IR KOMISIJŲ NARIŲ ATLYGIO UŽ DARBĄ ĮSTATYMAS nuo 2020-01-01

LR SEIMAS REZOLIUCIJA DĖL SPORTO POLITIKOS 2014-11-18